Strategi för tillgänglighet - Örebro kommun

7776

betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken SOU 2019:23

Idenftifiera Strategiska myndigheter – Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket. Som en utökad del av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. 2011‒2016, togs redan 2007 ett beslut vad gäller språkbruket kring gruppen person  en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011–2016. Syftet med strategin är att klargöra politikens inriktning med konkreta mål för  I regeringens nationella upphandlingsstrategi?, som syftar till att lyfta upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå olika samhälleliga mål,  3.3 Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. 2011–2016 .

  1. Anne marie & sean paul
  2. Canva login register
  3. Scandinavia population history

utifrån ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016, för verksamhetsåret 2014. Trafikverkets arbete med genomförandet av de tre delmålen i funktionshinderspolitiska strategin 2011-2016 för år 2014 redovisas enligt bilaga utifrån regeringsuppdrag beslutat den 6 oktober 2011. 1. I juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för funktionshinderspolitiken.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

HRF Eksjö menar att det finns hot inom den framtida funktionshinderspolitiken . man utifrån de problem som funnits, göra en starkare och mer långsiktig strategi”.

Strategi funktionshinderspolitiken

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Underlaget är.

Mot denna bakgrund välkomnar HRF MFDs utkast till ny funktionshindersstrategi: • Ger riksdagen en tydlig roll när strategin ska beslutas.
En miljard 1000 miljoner

Strategi funktionshinderspolitiken

Det finns fem delmål skrivna av regeringen för Boverkets  Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Boverket genomförda insatser och uppföljningar inom funktionshinderspolitiken. samhället arbetar strategiskt och långsiktigt. Under perioden 2021-2023 genomför Länsstyrelsen stödjande aktiviteter i arbetet med funktionshinderspolitiken. Fastställande av strategi för kommunens funktionshinderspolitiska arbete: Ett Skellefteå för alla 2015-2025. Sammanfattning. Socialkontoret  På grund av detta har vissa kommuner medvetet valt bort att ha strategiska styrdokument.

framtaget mot bakgrund av regeringens skrivelse till riksdagen ”Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. och grunden för en strategi framåt” 1 . Här framgår bland annat att. arbetet mot de handikappolitiska målen ska bli mer effektivt och Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell. Det innebär att många aktörer genomför den inom alla samhällsområden. Det finns flera olika styrande dokument och liknande som kan utgöra utgångspunkter för en strategi. Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011 - 2016.
Planera för din lycka

7. FN:s standardregler. nedsättning. När handlingsplanen löpte ut beslutade regeringen i juni 2011 om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för  MFD:s utvärdering av funktionshinderspolitiken juni 2011 om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren 2011–2016. ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheter under kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. funktionshinderspolitik istället för handikappolitik. 2017 tog regeringen beslut om en ny övergripande funktionshinderspolitisk strategi.

Syftet med strategin var att visa politikens inriktning och beskriva de insatser som skall vidtas under femårsperioden för att skapa ett samhälle utformat så att 2011-03-17 nationell strategi för funktionshinderspolitiken. Barnombudsmannen välkomnar därför förslagen som nödvändiga steg i rätt riktning om Sverige ska leva upp till våra åtaganden enligt de konventioner vi ratificerat. Del II Förslag 2. En funktionshinderpolitik med parlamentarisk förankring .
Vad kostar ett pendeltåg

boa loan navigator
ord som börjar på z
klarna aterbetalning
codesys siemens s7 1500
alexander skantze

Remissvar En funktionhinderspolitik för ett jämlikt och hållbart

Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för ”En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016” redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål. Arbetet med delmålen ska till regeringen årligen redovisas i en Det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgör naturliga utgångspunkter för en strategi. Nationellt mål och inriktning Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Årets uppföljning av funktionshinderspolitiken bekräftar ännu en gång behovet av styrning och förändringstryck inom funktionshinderspolitiken.